IN CAUTAREA DACILOR PIERDUTI IN LUME

09.12.2013 00:04

Se împlinesc nouă ani de când la fiecare început de septembrie, reporterii revistei "Formula AS” îşi iau opinci cu talpă de fier şi-o pornesc voiniceşte la drum, ca să adune poveşti nemaiauzite vreodată, des­pre români. Ce-i mână în luptă? Curiozitatea, dra­gos­tea de profesie, bucuria călătoriei şi dorinţa de a scoate la suprafaţă continentele scufundate ale trecutului românesc. Mai întâi am căutat urme dacice, până pe malul Atlanticului, în Scoţia, şi printre bascii din Pi­rinei. Apoi ne-am dus după urme vlăheşti, în Grecia, Al­bania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru şi până în insulele Croaţiei, dar şi mai departe, printre romanşi, în Elveţia, şi în extremitatea nord-estică a Italiei, la fri­uli. Necercetaţi până acum rămăseseră doar la­dinii, ul­tima verigă din popu­laţiile reto-ro­ma­ne (su­rori de limbă şi de la­tinitate cu noi), sta­biliţi de jur-îm­pre­jurul Alpi­lor Dolo­miţi.
Şi iar am avut no­roc! Norocul visăto­ri­lor arşi de idealuri su­preme şi încre­ză­tori în chemarea lor, per­se­ve­renţi în a-şi urmări ţin­­tele, con­vinşi că vor gă­si, în cele din urmă, "co­­mo­rile” pierdute prin vre­me, care să spu­­­­nă ade­vă­rata po­ves­te, alta, decât cea ofi­cială şi aşa de trun­chia­tă, a istoriei românilor din Car­paţi. Doam­ne! Şi câte lu­­cruri am mai aflat! Câte do­vezi! Câte semne mi­ra­culoase! Vă ima­ginaţi, de pildă, că unul din munţii cei mai frumoşi şi înalţi din lanţul Alpilor Dolomiţi se numeşte VA­LA­CIA? Că vârful lui se cheamă OMU (nu uomo, ca la italieni)? Că în că­tunele cocoţate pe culmi există case vechi de sute de ani, numite CASA VALACIA, case din lemn, păstrate la mare cinste, în amintirea "nea­mu­rilor dintâi”? Că există pensiuni care afişează orgo­lioase, cu litere scri­se de-o şchioapă, ca să fie văzute, CASA VALA­CIA? Că la o aruncătură de băţ de Bol­zano există o localitate numită SATUL VLA­HILOR (Welschendorf) NOVA LE­VANTE (cei veniţi de la răsărit)? Şi câte încă: tra­diţia păstoritului păstrată exact ca la noi, obiceiurile vechi, populare, de sărbători, cre­dinţa în magie şi în lu­mea de dincolo, cultul morţilor şi-al bătrânilor res­pectat ca o lege, şi muzeele ladine, în care, când intri, crezi că ai ajuns în vreun muzeu al satului românesc. Do­vezi pipăibile şi vi­zibile, dublate de altele, sufle­teşti: ospitalitatea şi fi­rea prietenoasă a ladinilor, dra­gul lor de a sta de vorbă în faţa porţii, fizionomia lor izbitor de asemănătoare cu a ţăranilor din Carpaţi. Şi, mai presus de toate, iu­birea lor de natură şi libertate, care îi face să trăiască şi astăzi lipiţi de munte, refrac­tari la beneficiile ci­vilizaţiei şi la autocarele cu turişti, hotărâţi să-şi apere identitatea şi limba.
"În negurile istoriei, au venit în Alpi turme mari, cu păstori de la răsărit”, spune un document. Şi Ni­co­lae Iorga spune la fel, că în negura veacurilor am ajuns la fraţii noştri cei mici, ladini. Şi dacă este ade­vă­rat? Dacă vlahii noştri au străbătut Europa, pur­tân­du-şi turmele, tot mai departe, în transhumanţă, spre locuri de păşunat? Dacă şi-au coborât oile din Carpaţi, ca s-o ia cătinel, de-a lungul Balcanilor vestici, spre nor­dul Mediteranei şi-apoi, pe la Veneţia, în sus, către munţi? Noi le-am aflat urmele peste tot, iar hărţi vechi şi nepreţuite îi arată, şi ele, migrând din răsărit spre apus, lăsând dâră de aur în urma lor, spre a nu li se şter­ge amintirea în veci: zeci de nume de ape, de dea­luri şi munţi, nume de văi, de oameni şi de localităţi. Fericiţi de atâta noroc, ne-am luat şi noi după ele, şi ce-am găsit veţi putea afla urmărind seria marilor re­por­taje ce vor fi publicate, începând cu numărul de astăzi, al revistei "Formula AS”.

Bucuria noastră să fie şi-a dvs., deplin!

SÂNZIANA POP